Most Viewed

1
Study on Characteristrics of Nanopowder Continuous High Pressure Dispersing System
Yuan Fangyang, Cui Zhengwei
doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20190270
2
Study on Kinematics Simulation for Six Degree-of-Freedom Industrial Robot Arms
Yun Yang, Song Hua, Xu Bingji
2018, 37(8): 1167-1176. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180029
3
Reliability Analysis of Failure Dynamic Mechanical System using Vine Copula Model
Hu Qiguo, Zhou Song
2018, 37(8): 1149-1155. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180024
4
Survey on Current Research and Future Trends of Smart Manufacturing and its Key Technologies
Zhang Yingfeng, Zhang Dang, Ren Shan
2019, 38(3): 329-338. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180300
5
Analysis and Simulation of Motion Characteristics of Silkworm-robot
Meng Lingsen, Wu Sheng, Wang Yongjuan
2018, 37(8): 1161-1166. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180025
6
Modeling and Analysis of Synchronization Error of Double-drive Feed System
Han Xing, Hu Xiaoqiu, Hu Yushen, Zhou Yicheng
2018, 37(8): 1177-1182. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180012
7
Review on Remaining Useful Life Prediction of Rolling Bearing
ZHANG Jinbao, ZOU Tiangang, WANG Min, GUI Peng, GE Hongxia, WANG Cheng
2023, 42(1): 1-23. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20200489
8
Analysis of Influence of Rod Length Error on Position Accuracy of Underwater Extended Mechanism
An Hui, Du Xiangdang
2018, 37(8): 1156-1160. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180048
9
Retrospectives and Perspectives of Vibration Energy Harvest Technologies
Zhang Yun, Wang Zhanjiang, Jiang Shulan, Wang Qian
2019, 38(7): 985-1018. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.2019.20180279
10
Acceleration/Deceleration Control Algorithm of Full-types Asymmetric Seven-segment S-shape Curve
Pan Haihong, Yuan Shanshan, Huang Xufeng, He Feixiang, Chen Lin
2018, 37(12): 1928-1935. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180133
11
Analyzing Dynamic Behavior of Shaft-Groove Ball Bearing System with its Working Conditions Considered
Yang Guotai, He Zhixian, Shi Peicheng
2018, 37(12): 1920-1927. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180229
12
Adaptive Fault Diagnosis of Rolling Bearings based on Crest Factor of Envelope Spectrum
Zhang Long, Mao Zhide, Xiong Guoliang, Cui Luyao
2019, 38(4): 507-514. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180244
13
Steady Posture Adjustment of Hexapod Bionic Robot
Zhang Lei, Wang Zhe
2019, 38(5): 670-676. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180239
14
Finite Element Analysis of Internal Crack Propagation Induced by Contact Fatigue of Rolling Bearing
Xie Junjie, Liu Xiaoqin, Wu Xing, Wang Zhihai
2020, 39(3): 350-355. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20190132
15
Exploring Curve Continuity in Forward Design of Screw Rotor Profile
Long Ji, He Xueming, Wu Jia, Huang Taotao
2019, 38(2): 190-197. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180151
16
Calculating Normal Vector of Measurement Point for STL Model in On-machine Measurement System
Gao Shan, Wang Zhe, Wang Taiyong, Yu Zhiqiang, Liu Changling
2018, 37(8): 1231-1238. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180005
17
Improvement of Tonal Noise Evaluation Model in Gasoline Engine
Liu Lei, Wu Jian, Gao Wenzhi, Liu Zhao
2018, 37(8): 1286-1292. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180011
18
Wet-gas Flow Characteristics and Structural Optimization of Venturi Divergent Section
Xu Ying, Wang Yadan, Zhang Tao, Wang Jinghan
2018, 37(8): 1272-1279. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180033
19
An Improved Potential Field Path Planning Algorithm for Multiple Robots
Hu Xiaoping, Cao Jing
2018, 37(8): 1207-1216. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180009
20
A New Modal Testing Technique for Light-weight Large Flexible Cable-net Structure
Du Dahua, He Erming, Wang Hui, Huang Hong
2018, 37(8): 1267-1271. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180113
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go