Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Advisor

SHI Weixiang (Xi 'an Jiaotong University, China)

ZHU Jianying (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

LI Runfang (Chongqing University, China)

YANG Shuzi ( Huazhong University of Science and Technology, China)

ZHANG Litong (Northwestern Polytechnical University, China)

JIANG Chengyu ( Northwestern Polytechnical University, China)

GUO Konghui ( Jilin University, China)

ZHONG Qian (Central South University, China)

WEN Shizhu (Tsinghua University, China)

FU Hengzhi ( Northwestern Polytechnical University, China)

LEI Yuanzhong (National Natural Science Foundation of China, China)

JIANG Xiaoyu (Tsinghua University, China)

Dr. W. J. Zhang  University of Saskatchewan, Canada)

Chief editor

Jiang chengyu (Northwestern Polytechnical University, China)

Deputy Editor

MA Binghe (Northwestern Polytechnical University, China)

LUO Ming (Northwestern Polytechnical University, China)

WU Xiaogeng (Northwestern Polytechnical University, China)

Editorial Board Members

DING Wenfeng (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

DING Ye (Shanghai Jiao Tong University, China)

WAN Min (Northwestern Polytechnical University, China)

MA Guozheng (Army Armored Force Academy , China)

SHI Yan (Beijing University of Aeronautics and Astronautics , China)

LIU Changqing (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

YAN Ke (Xi'an Jiaotong University, China)

LI Wenlong (Huazhong University of Science and Technology, China)

YANG Bintang (Shanghai Jiao Tong University, China)

WU Jun (Tsinghua University, China)

HE Weifeng (Air Force Engineering University, China)

SHEN Bin (Shanghai Jiao Tong University, China)

SONG Qinghua (Shandong University, China)

ZHANG Xiaoming (Huazhong University of Science and Technology, China)

ZHOU Tianfeng (Beijing Institute of Technology, China)

ZHOU Wei (Xiamen University, China)

ZHENG Lijuan (Guangdong University of Technology, China)

DUAN Xuechao (Xi'an University of Electronic Science and Technology, China)

ZHAO Xinbao (Zhejiang University, China)

Hu Chuxiong (Tsinghua University, China)

YUAN Wei (South China University of Technology, China)

XU Zhengyang (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)

TAU Ke (Northern University of Technology, China)

HUANG Haihong (Hefei University of Technology, China)

CAO Hongrui (Xi 'an Jiaotong University, China)

CAO Jian (Harbin Institute of Technology, China)

HAN Qigang (Jilin University, China)

CHENG Hui (Northwestern Polytechnical University, China)

LIN Yongcheng (Central South University, China)

FAN Xiaoguang (Northwestern Polytechnical University, China)


  • Share:
Visited: