One Year   Tow Year   Three Year   Four Year   Five Year   All Year  
Life Prediction Model of Machine Tool based on Deep Learning
2021,26(1),1-15
HE Jiawei, ZHAO Chendi, GAO Ruiyu, LIU Xuehui, WANG Xue
Abstract(141)[PDF 762KB](18)
Mechanical Analysis and Optimal Design on Transfer Case
2021,26(1),36-45
WANG Xinbo, ZHU Xuebin, LIU Shuangyan, WANG Di, AN Guangle, SONG Xiaobo
Abstract(8)[PDF 1765KB](12)
Maintenance Scheduling with Delay-time Modelling: An Overview
2021,26(3),129-149
DU Jingyu, LI Jianping, HU Yimfun, GUAN Xin, SI Min, LIU Bin
Abstract(22)[PDF 340KB](11)
Study on Hydraulic Transmission of Offshore Low-speed Wind Energy Generator
2021,26(1),16-35
SHI Qingyi, DENG Xiaogang, XIAO Xinyuan, HU Yushuang, WANG Rui
Abstract(6)[PDF 5667KB](7)
Research on Pantograph and Overhead Contact System's Simulation of High Speed Railway and Comparison of Three Calculation Methods by Finite Element Method
2021,26(1),46-56
PANG Zhining, LIU Yin, WANG Dongming, LIU Yiqin, CHEN Yangyang
Abstract(4)[PDF 2533KB](6)
Study on Vibration Detection System of Wind-driven Generator based on Virtual Instrument
2021,26(1),57-64
WEI Xieben, LU Xujin, LI Tongbin
Abstract(7)[PDF 422KB](6)
Study on Knowledge Representation and Reasoning for Design of Serialized Product
2021,26(2),65-88
HUANG Lijiang, DENG Hang, FAN Zebing, PENG Yongcong, LEI Ting, TIAN Xitian
Abstract(2)[PDF 298KB](5)
Impact Analysis of Fluid-structure Coupling Embedded Weapon Bay
2021,26(2),89-105
FENG Ruoqi, CHEN Xuemei, PU Keqiang, XIONG Qinlin
Abstract(2)[PDF 564KB](5)
Matching and Simulation of Power Parameters of Electric Transporter based on Cruise Software
2021,26(2),106-117
HUO Xukun, MA Xiaolu, LIU Yan, WU Lihui
Abstract(2)[PDF 328KB](5)
Design on Vibration Monitoring and Fault Diagnosis System of Large Water Pump Motor
2021,26(2),118-128
WEI Xieben, LU Xujin, LI Tongbin, CHEN Shuqin
Abstract(2)[PDF 362KB](4)
Research on Loose Reason of Fixing Bolt of Step Connector based on Finite Element Analysis
2021,26(3),150-166
WU Jianlong
Abstract(5)[PDF 867KB](4)
Key Technology of Cutting and Moving Large Spherical Tank
2021,26(3),167-179
YANG Wei, LIU Xinshang, HU Xuefeng
Abstract(2)[PDF 308KB](2)
Layout and Simulation Design of Intelligent Manufacturing Production Line via Visualone
2021,26(3),180-192
LIN Feng
Abstract(4)[PDF 410KB](2)
A total of 13 records   1 page    Article 50 each page      1