Editorial Board

 

Honourary ChairmanDeyuan Chen

ChairmanWeihong Zhang

Vice-chairmanFloyd G. Miller(USA)  

Lin Teng  

Yan Li

Editorial board members

Shurong Tong   

Zichen Deng  

Shubin Si

Songzheng Zhao

Xiansheng  Qin

Sanmin Wang

Fuguo Li

Mingfu Liao

Min Wan

Gongqian Liang

Haiyan Wang

Hao Zhan

Jinglin Liu

Yonghong Yang

Ali Lou

Piotr Breiktopk(France)

Zeid Moumni(France)